Javni konkurs za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

      Na osnovu člana 140. st. 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15, 68/15) i Odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje predloga za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 11 broj 02-359/18 od 20. februara 2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA
ODBOR ZA FINANSIJE, REPUBLIČKI BUDžET
I KONTROLU TROŠENjA JAVNIH SREDSTAVA

oglašava javni konkurs

za izbor četiri člana Republičke
komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki


      Za četiri člana Republičke komisije biraju se lica koja ispunjavaju uslove iz člana 141. st. 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama.
      Za najmanje tri člana Republičke komisije biraju se lica koja ispunjavaju uslove potrebne za izbor za sudiju osnovnog suda, osim uslova u vezi sa Pravosudnom akademijom, i koja imaju radno iskustvo od tri godine u oblasti javnih nabavki (član 141. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.).
     Za jednog člana Republičke komisije može se birati lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne, ekonomske ili tehničko-tehnološke nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki, stečen sertifikat za službenika za javne nabavke i koje ispunjava druge uslove propisane za rad u državnim organima (član 141. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.).
      Nakon sprovedenog javnog konkursa, na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Narodna skupština bira četiri člana Republičke komisije.
      Članovi Republičke komisije biraju se na period od pet godina.
Za člana Republičke komisije isto lice može biti birano najviše dva puta, pod uslovom da nije birano za predsednika Republičke komisije.
     Član Republičke komisije ne može obavljati drugu javnu funkciju, vršiti funkciju u političkoj stranci, niti obavljati bilo koju drugu funkciju, službu, posao, dužnost ili aktivnost koja bi mogla uticati na njegovu samostalnost u radu i postupanju ili koja bi umanjivala njegov ugled ili ugled funkcije člana Republičke komisije.

      Opšti uslovi za sve kandidate:

      1) državljanstvo Republike Srbije;
      2) da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
      3) da protiv njih nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica.

      Uslovi za izbor najmanje tri člana Republičke komisije (član 141. stav 3. Zakona o javnim nabavkama):
      1) završen pravni fakultet;
      2) položen pravosudni ispit;
     3) najmanje tri godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
      4) radno iskustvo od najmanje tri godina u oblasti javnih nabavki;
      5) stručnost, osposobljenost i dostojnost za obavljanje funkcije člana Republičke komisije.

     Uslovi za izbor koje može da ispunjava jedan član Republičke komisije (član 141. stav 4. Zakona o javnim nabavkama):
    1) stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne, ekonomske ili tehničko-tehnološke nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno visoko obrazovanje koje je zakonom izjednačeno sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
     2) najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki;
     3) stečen sertifikat za službenika za javne nabavke.

     U izbornom postupku proveravaće se posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova iz delokruga rada Republičke komisije, stručna osposobljenost iz oblasti javnih nabavki i sposobnost za primenu pravničkog znanja u rešavanju predmeta iz delokruga Republičke komisije i organizacione sposobnosti - uvidom u podatke iz prijave, testiranjem i razgovorom.

     Prijava na konkurs treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, opis poslova koje je kandidat obavljao u oblasti javnih nabavki, podatke o stručnom usavršavanju, posebnim oblastima znanja i poznavanju stranih jezika.

     Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; original uverenja da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; original uverenja da protiv kandidata nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica; dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi; dokaz o položenom pravosudnom ispitu; overena fotokopija radne knjižice; isprave kojima dokazuje traženo radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), a za izbor člana Republičke komisije na osnovu člana 141. stav 4. Zakona o javnim nabavkama i sertifikat za službenika za javne nabavke.

     Navedeni dokazi dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji (osim dokaza za koje se zahtevaju originali) i ne mogu biti stariji od šest meseci.

     Isprave na stranom jeziku se dostavljaju u originalu ili kopiji, sa prevodom overenim od strane sudskog tumača.

     Prijave na javni konkurs podnose se na adresu: Narodna skupština, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Trg Nikole Pašića 13, Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“.

     Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji neće se razmatrati.

     Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

     Ovaj oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na internet stranici Narodne skupštine: www.parlament.rs

     Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Kralja Milana 14, Beograd, kontakt telefon: 011/3026-464; e-mail: ljiljana.zivkovic@parlament.rs

     Javni konkurs za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki objavljen je na internet stranici Narodne skupštine 22. februara 2018. godine.


P U S Č P S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Nedelja, 18. mart
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja