Предлог кандидата за први избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за правосуђе, државну
управу и локалну самоуправу
07 Број: 02-282/23-26
6. март 2023. године
Б е о г р а д

На основу чл. 43. и 48. ст. 1. и 6. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС“, број 10/23) и члана 51. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 - пречишћен текст), Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на Десетој седници одржаној 6. марта 2023. године, донео је

О Д Л У К У
о Листи кандидата који испуњавају услове за избор чланова
Високог савета судства које бира Народна скупштина

Кандидати који испуњавају услове за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина су:
1. Владимир Симић из Београда
2. Јелена Вучковић из Ниша
3. Александар Поповић из Београда
4. Драган Милићевић из Шапца
5. Срђан Стефановић из Београда
6. Чедомир Кокановић из Београда
7. Ненад Тешић из Новог Београда
8. Жикица Дроњак из Новог Сада
9. Јелена Глушица из Београда
10. Никола Бодирога из Београда
11. Марина Грбић из Београда
12. Бојан Петровић из Београда
13. Наташа Делић из Београда
14. Војкан Симић из Београда
15. Растко Брајковић из Београда
16. Драгутин Радосављевић из Крагујевца
17. Бранислав Манић из Београда
18. Виолета Денић из Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 43. Закона о Високом савету судства прописано је да Народна скупштина бира четири члана Савета међу истакнутим правницима са најмање десет година искуства у правној струци од осам кандидата које предложи одбор Народне скупштине надлежан за правосуђе (у даљем тексту: Одбор).

Чланом 44. истог закона прописано је, између осталог, да кандидат за члана Савета може бити лице које испуњава и следеће услове: да испуњава опште услове за рад у државном органу; да има стечено високо образовање на основним академским студијама на правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ или високо образовање стечено на основним студијама на правном факултету у трајању од најмање четири године; да има искуство и знање од значаја за рад правосуђа; да је достојно за обављање функције члана Савета; да није навршило 65 година живота; да не обавља судијску или јавнотужилачку функцију; да није изабрано на јавну функцију непосредно од грађана, да не обавља функцију на коју га бира Народна скупштина, односно да не обавља функцију судије Уставног суда или државног секретара.

Председник Народне скупштине је, на основу члана 19. став 1. тачка 7) Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10) и чл. 46. и 61. став 1. Закона о Високом савету судства, донео Одлуку о расписивању Првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина 01 Број 02-282/23, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 11 од 10. фебруара 2023. године.

У складу са чланом 47. став 1. Закона о Високом савету судства, којим је прописано да се пријава на јавни конкурс подноси Одбору у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”, рок за достављање пријава на Први јавни конкурс трајао је до 25. фебруара 2023. године.

Чланом 48. став 6. Закона о високом савету судства прописано је да, после испитивања дозвољености, благовремености и потпуности пријава, Одбор сачињава листу кандидата који испуњавају услове за избор.

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на Десетој седници одржаној 6. марта 2023. године, сагласно члану 48. ст. 1, 2. и 6. Закона о Високом савету судства, испитао је све поднете пријаве на Први јавни конкурс и приложене доказе о испуњености услова за избор члана Савета, након чега је сачинио листу кандидата који испуњавају услове за избор, како је наведено у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Ђукановић

Одлука о распореду разговора са кандидатима који испуњавају услове за избор члана Високог савета судства и члана Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за правосуђе, државну
управу и локалну самоуправу
07 Број: 02-282/23-27
6. март 2023. године
Б е о г р а д

На основу чл. 43. и 48. ст. 1. и 7. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС“, број 10/23), чл. 43. и 48. ст. 1. и 7. Закона о Високом савету тужилаштва („Службени гласник РС“, број 10/23) и члана 51. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, број 20/12 - пречишћен текст), Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на Десетој седници одржаној 6. марта 2023. године, донео је

О Д Л У К У
о распореду разговора са кандидатима који испуњавају услове
за избор члана Високог савета судства и члана Високог савета тужилаштва
које бира Народна скупштина

Разговори са кандидатима који испуњавају услове за избор члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина обавиће се у суботу, 11. марта 2023. године, у Малој сали Дома Народне скупштине, Београд, Трг Николе Пашића 13, према следећем распореду:

09:00 – 11:30 Разговор са кандидатима који испуњавају услове за избор члана Високог савета судства
1. Јелена Вучковић из Ниша (преузмите биографију кандидата)
2. Драган Милићевић из Шапца (преузмите биографију кандидата)
3. Чедомир Кокановић из Београда (преузмите биографију кандидата)
4. Жикица Дроњак из Новог Сада (преузмите биографију кандидата)
5. Никола Бодирога из Београда (преузмите биографију кандидата)
6. Марина Грбић из Београда (преузмите биографију кандидата)
7. Војкан Симић из Београда (преузмите биографију кандидата)
8. Растко Брајковић из Београда (преузмите биографију кандидата)
9. Драгутин Радосављевић из Крагујевца (преузмите биографију кандидата)
10. Бранислав Манић из Београда (преузмите биографију кандидата)
11. Виолета Денић из Ниша (преузмите биографију кандидата)

11:30 – 12:00 Пауза

12:00 – 13:30 Разговор са кандидатима који испуњавају услове за избор члана Високог савета тужилаштва
1. Мирослав Ђорђевић из Београда (преузмите биографију кандидата)
2. Душан Пурић из Београда (преузмите биографију кандидата)
3. Предраг Ћетковић из Новог Сада (преузмите биографију кандидата)
4. Весна Луковић из Новог Пазара (преузмите биографију кандидата)

13:30 – 14:00 Пауза

14:00 – 16:00 Разговор са кандидатима који испуњавају услове за избор члана Високог савета судства и члана Високог савета тужилаштва
1. Владимир Симић из Београда (преузмите биографију кандидата)
2. Александар Поповић из Београда (преузмите биографију кандидата)
3. Срђан Стефановић из Београда (преузмите биографију кандидата)
4. Ненад Тешић из Новог Београда (преузмите биографију кандидата)
5. Јелена Глушица из Београда (преузмите биографију кандидата)
6. Бојан Петровић из Београда (преузмите биографију кандидата)
7. Наташа Делић из Београда. (преузмите биографију кандидата)

О б р а з л о ж е њ е

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу је, на Десетој седници, одржаној 6. марта 2023. године, сачинио листе кандидата који испуњавају услове за избор чланова Високог савета судства и избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина, на основу пријава на Први јавни конкурс за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина и пријава на Први јавни конкурс за избор Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина.

Чланом 48. став 7. Закона о Високом савету судства и чланом 48. став 7. Закона о Високом савету тужилаштва прописано је да Одбор објављује биографије кандидата који испуњавају услове за избор и распоред разговора са њима на интернет страници Народне скупштине.

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, на Десетој седници одржаној 6. марта 2023. године, утврдио је распоред разговора са кандидатима који испуњавају услове за избор за члана Високог савета судства и Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина, тако што је одлучио да се прво обави разговор са кандидатима који су поднели пријаву само за избор чланова Високог савета судства, потом са кандидатима који су поднели пријаву само за избор чланова Високог савета тужилаштва и, на крају, са кандидатима који су поднели пријаве за избор и чланова Високог савета судства и чланова Високог савета тужилаштва, тако да је донета одлука како је наведено у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Ђукановић

Одлука о расписивању првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина - објављено 10. фебруара 2023. године

На основу члана 19. став 1. тачка 7) Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10) и чл. 46. и 61. став 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број 10/23), председник Народне скупштине доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
КОЈЕ БИРА НАРОДНА СКУПШТИНА

1. Овом одлуком расписује се Први јавни конкурс за избор четири члана Високог савета судства које бира Народна скупштина (у даљем тексту: Јавни конкурс).

2. Народна скупштина бира чланове Високог савета судства међу истакнутим правницима, после спроведеног јавног конкурса, на предлог Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине (у даљем тексту: Одбор), гласовима две трећине свих народних посланика.

3. Мандат члана Високог савета судства кога бира Народна скупштина траје пет година и не може бити поново биран на ту функцију.

4. Кандидат за члана Високог савета судства кога бира Народна скупштина може бити лице са најмање десет година искуства у правној струци које испуњава и услове из члана 44. став 1. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број 10/23), и то:
1) да испуњава опште услове за рад у државном органу;
2) да има стечено високо образовање на основним академским студијама на правном факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено на основним студијама на правном факултету у трајању од најмање четири године;
3) да има искуство и знање од значаја за рад правосуђа;
4) да је достојно за обављање функције члана Савета;
5) да није навршило 65 година живота;
6) да не обавља судијску или јавнотужилачку функцију;
7) да није изабрано на јавну функцију непосредно од грађана, да не обавља функцију на коју га бира Народна скупштина, односно да не обавља функцију судије Уставног суда или државног секретара;
8) да снажно не утиче на доношење политичких одлука;
9) да није вршио непримерен утицај на рад судијe, суда или носиoца јавнотужилачке функције и јавног тужилаштва;
10) да у јавном иступању није заступао став који угрожава независност судства или самосталност јавног тужилаштва.

Достојност подразумева моралне особине које члан Високог савета судства треба да поседује и понашање у складу са тим особинама. Моралне особине су: поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа Високог савета судства и судства у вршењу функције и изван ње, свест о друштвеној одговорности, очување самосталности, непристрасности, интегритета и достојанства у вршењу функције и изван ње и старање о очувању поверења у рад и ауторитет Високог савета судства и судства у јавности.

Приликом избора посебно се цени стручни или научни рад од значаја за рад правосуђa, као и разумевање правосуђа и залагање у професионалном раду или јавном деловању за независност судства.

5. Члан Високог савета судства кога бира Народна скупштина не може бити на функцији у органу Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине или јавној служби, бити члан политичке странке, нити политички деловати на други начин, бавити се јавним или приватним плаћеним послом, изузев наставне делатности на правном факултету, нити пружати правне услуге или давати правне савете уз накнаду.

Са функцијом члана Високог савета судства неспојиви су и друга функција, посао или приватни интерес који су противни достојанству и независности члана Високог савета судства или штете угледу Високог савета судства.

6. Члан Високог савета судства може, ван радног времена, да се без посебног одобрења бави наставном, научном и уметничком делатношћу, уз накнаду.

У случају одређеном законом, члан Високог савета судства може, у току радног времена, да обавља наставну делатност у Правосудној академији.

Члан Високог савета судства може у току радног времена, по одобрењу председника Високог савета судства, да учествује у раду стручног тела образованог у складу са посебним прописом и радне групе за израду закона и другог акта.

Члан Високог савета судства кога бира Народна скупштина за време трајања мандата не може бити биран за судију, председника суда или носиоца јавнотужилачке функције.

7. Члан Високог савета судства кога бира Народна скупштина остварује права из радног односа у Високом савету судства у складу са прописима који уређују права из радног односа судије, ако Законом о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број 10/23) није друкчије одређено.

За време трајања мандата, члану Високог савета судства кога бира Народна скупштина мирују права из радног односа која је остваривао до избора за члана Високог савета судства.

Изузетно, члан Високог савета судства кога је изабрала Народна скупштина, а који је наставник на правном факултету, може остваривати права из радног односа на правном факултету.

8. Јавни конкурс спроводи Одбор.

9. Пријава на Јавни конкурс подноси се Одбору на обрасцу који је саставни део ове одлуке, а који се може преузети на интернет страници Народне скупштине www.parlament.rs.

Потписана пријавa на Jавни конкурс, са документацијом која се прилаже уз пријаву, подноси се непосредно или поштом препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије”, на адресу: Народна скупштина Републике Србије, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „За Први јавни конкурс за избор чланова Високог савета судства које бира Народна скупштина”.

10. Лице које подноси пријаву на Јавном конкурсу, уз пријаву прилаже следећу документацију:
1) биографију;
2) уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
3) извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
4) диплому или уверење о завршеном правном факултету – основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно основне студије у трајању од најмање четири године (оверена фотокопија);
5) потврду о најмање десет година искуства у правној струци, са тачним описом послова (оригинал или оверена фотокопија);
6) доказ да није осуђивано за кривично дело на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
7) потврду Агенције за спречавање корупције да не обавља судијску или јавнотужилачку функцију, односно да није изабрано на јавну функцију непосредно од грађана, да не обавља функцију на коју га бира Народна скупштина, односно да не обавља функцију судије Уставног суда или државног секретара (оригинал или оверена фотокопија);
8) исправу о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопију личне карте без микроконтролера.
Докази који се прилажу у фотокопији оверавају се од стране јавног бележника, осим на подручјима градова или општина за која нису именовани јавни бележници, у којима фотокопију може оверити основни суд, судска јединица, пријемна канцеларија основног суда или општинска управа.

11. Одбор одбацује недозвољену, непотпуну или неблаговремену пријаву.

Пријава је недозвољена ако је поднесе лице које не испуњава услове из чл. 43. и 44. став 1. тач. 1), 2), 5), 6) и 7) Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС”, број 10/23).

12. После испитивања дозвољености, благовремености и потпуности пријава, Одбор сачињава листу кандидата који испуњавају услове за избор и објављује њихове биографије и распоред разговора са њима на интернет страници Народне скупштине.

Одбор, на јавној седници, уз учешће опште и стручне јавности разматра пријаве и поднете доказе и обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за избор. Разговор са кандидатима директно се преноси путем медија.

На посебној седници, Одбор усваја предлог осам кандидата за први избор чланова Високог савета судства, који доставља Народној скупштини у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на Јавни конкурс.

13. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, у најмање једном средству јавног информисања које покрива територију Републике Србије, као и на интернет страници Народне скупштине и Високог савета судства.

01 Број 02-282/23
У Београду, 10. фебруара 2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

П Р Е Д С Е Д Н И К
др Владимир Орлић, с.р.



Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Будите у току