Генерални секретаријат Народне скупштине

Генерални секретар:


контакт тел: 011/3026-163, 011/3026-243
e-mail: sekretar@parlament.rs

Заменици генералног секретара:

Срђан Смиљанић, дипл.правник
контакт тел: 011/3026-100

Бранко Маринковић, дипл. правник
контакт тел: 011/3026-100


У Генералном секретаријату Народне скупштине обављају се послови који су општи и заједнички за Службу; послови у вези са обезбеђивањем јединственог рада Службе; послови интерне ревизије, припреме и обраде седница Народне скупштине и издавања стенографских бележака, односа с јавношћу, протокола и презентације скупштинске баштине; послови праћења реализације пројеката који се односе на унапређење организације и рада Службе; послови у вези са применом прописа којима се уређују: доступност информација од јавног значаја и тајност података, борба против корупције и равноправност полова и други стручни и административни послови од значаја за вршење функције генералног секретара Народне скупштине (у даљем тексту: генерални секретар) и заменика генералног секретара.

У Генералном секретаријату Народне скупштине образују се следеће организационе јединице:

  1. Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине;
  2. Одсек за издавање стенографских бележака;
  3. Одељење за односе с јавношћу и
  4. Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине.

Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине

У Одељењу за припрему и обраду седница Народне скупштине обављају се послови који се односе на: припрему и организовање седница Народне скупштине; прибављање и припремање документационих материјала и података потребних за рад седнице Народне скупштине; припремање аката донетих на седницама Народне скупштине за објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије“; припремање изворних аката које доноси Народна скупштина; припремање и давање информација народним посланицима о одржавању седница Народне скупштине, и други стручни и административни послови за потребе Народне скупштине.

начелник: Светлана Ивановић
контакт тел: 011/3026-100
е-mail: svetlana.ivanovic@parlament.rs


Одсек за издавање стенографских бележака

У Одсеку за издавање стенографских бележака обављају се послови који се односе на: уређивање стенографских бележака са седнице Народне скупштине ради објављивања; организовање ауторизације и смисаоно-језичка обрада неауторизованих бележака; правно-језичку редакцију и лекторисање; формулисање посланичких питања; формирање књига бележака и њихово графичко обликовање за штампање; опремање сређених и ауторизованих бележака и припремање графичких решења наслова, садржаја и регистра говорника; припремање адресара корисника штампаних књига и архивирање и чување базе података о књигама стенографских бележака.

шеф Одсека: Ева Бан
контакт тел: 011/3026-587
e-mail: eva.ban@parlament.rsОдељење за односе с јавношћу

У Одељењу за односе с јавношћу обављају се послови који се односе на: информисање јавности о раду Народне скупштине и унапређење односа с јавношћу; сарадњу са домаћим и страним представницима јавног информисања; праћење и израду прегледа извештавања домаћих и страних представника јавног информисања о раду Народне скупштине; сарадњу с одговарајућим државним органима; припрему, ажурирање и превођење садржаја за интернет презентацију Народне скупштине на страни језик.

начелник: Маја Колер Зорко, дипл.менаџер у продукцији и медијима
контакт тел: 011/3026-352
e-mail: maja.koler.zorko@parlament.rs
контакт тел: 011/3026-351; 3026-372; 3026-373
е-mail: infosluzba@parlament.rsОдељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине

У Одељењу за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и реализацију протоколарних активности у Народној скупштини; припрему и уређење просторија Народне скупштине за церемонијална дешавања; организацију и реализацију међународних сусрета и путовања председника и потпредседника Народне скупштине, народних посланика и делегација Народне скупштине у земљи и иностранству; комуницирање са дипломатским представницима и представницима међународних организација; набавку и евиденцију протоколарних поклона; припрему и реализацију програма посета грађана, домаћих и страних делегација Народној скупштини и посете представника Народне скупштине грађанима на територији Републике Србије као и реализацију других програма отварања Народне скупштине према јавности; обезбеђивање едукације и презентације рада Народне скупштине и израду штампаних мултимедијалних и едукативно-информативних материјала у вези са тим.Послови у Одељењу обављају се у складу са највишим протоколарним стандардима.

начелник: Маја Драшковић
контакт тел: 011/3026-271
e-mail: maja.draskovic@parlament.rsУ Одељењу за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине образује се Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине У Групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине обављају се послови који се односе на: припрему и реализацију програма посета грађана, домаћих и страних делегација Народној скупштини и посете представника Народне скупштине грађанима на територији Републике Србије као и реализацију других програма отварања Народне скупштине према јавности; обезбеђивање едукације и презентације рада Народне скупштине и израду штампаних мултимедијалних и едукативно-информативних материјала у вези са тим.

руководилац групе:
контакт тел: 011/3026-236
e-mail:Интерни ревизор

У генералном секретаријату систематизовано је и радно место интерног ревизора Народне скупштине. Интерни ревизор припрема предлоге стратешког и годишњег плана ревизије; организује и извршава послове и задатке ревизије; одређује ревизијске технике,циљеве и методе ревизијског узорковања; спроводи сакупљање и анализу ревизијске грађе код појединих ревизија; врши проверу и оцену адекватности и ефективности организације система интерних контрола и процедура у оквиру појединих ревизија везаних за рад Народне скупштине; врши проверу начина рада и квалитет радних процеса, ради оцене економичности, ефикасности и успешности рада; врши процену ризика и управљања ризиком од стране руководства субјекта ревизије,као и усклађеност радних процеса са законима,интерним актима и процедурама,поузданост и потпуност финансијских и других података и информација; израђује ревизијске извештаје и даје препоруке руководству за отклањање недостатака у раду; прати спровођење ревизијских препорука датих у извештајима из претходно обављених ревизија; даје стручне савете и мишљења у вези са увођењем нових система,процеса и процедура; уноси, обрађује и верификује податке и документа настала у раду, у електронску базу података, коришћењем апликације е-парламента; обавља и друге послове из области интерне ревизије по налогу генералног секретара.

интерни ревизор:
контакт тел: 011/3026-100


П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Недеља, 27. мај
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току