Листa кандидата и листа организација за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за културу и информисање
16 Број: 02-1866/21
17. новембар 2021. године
Б е о г р а д


Одбор за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) je на седници одржаној 17. новембра 2021. године, утврдио листу кандидата за члана Савета Регулаторног тела за елетронске медије (у даљем тексту Савет Регулатора), као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, коју су предложила удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, ако су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива, а имају најмање три реализована пројекта у овој области у последње три године, заједничким договором.

Одбор је утврдио листу кандидата за члана Савета Регулатора коју предлажу организације које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, на којој се налазе следећи кандидати:

 1. Радоје Кујовић и
 2. Зоран Миросављевић.
Одбор је утврдио листу организација, које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, у складу са чланом 10. Закона о електронским медијима (у даљем тексту Закон), на којој се налазе следеће организације:

 1. Савез параплегичара и квадриплегичара Србије
 2. Савез слепих Србије
 3. Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије
 4. Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју Стари град „Живимо заједно“
 5. Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама општина Александровац
 6. Међуопштинска организација глувих и наглувих Пирот
 7. Основна организација глувих и наглувих Крушевац
 8. Међуопштинске организација Савеза слепих Србије Пожаревац
 9. Међуопштинска организација слепих и слабовидих у Пироту
 10. Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац
 11. Креативно забавна радионица за младе „Urban Stream“
 12. Друштво за церебралну и дечију парализу Пожаревац
 13. Удружење грађана „Шанса“ Пожаревац
 14. Окружна организација савеза слепих Србије Крагујевац
 15. Удружење за помоћ МНРО Звездара
 16. Удружење са менталним инвалидитетом Ниш
 17. Удружење за помоћ МНРО Ивањица
 18. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Врању
 19. Друштво за помоћ МНРЛ Брус
 20. Удружење МНРЛ Пирот
 21. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Прибој
 22. Удружење тумача знаковног језика Србије „Једро“
 23. Друштво за помоћ МНРЛ града Краљева.
У складу са чланом 10. став 5. Закона, листа кандидата за члана Савета Регулатора, као и листа организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, објавиће се на интернет страници Народне скупштине.

ПРЕДСЕДНИК
Сандра Божић, с.р.


Јавни позив за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор два члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 Број: 02-1866/21 од 26. октобра 2021. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,
о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији су овлашћени предлагачи:

-универзитети акредитовани у Републици Србији, заједничким договором и
-удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, ако су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива а имају најмање три реализована пројекта у овој области у последње три године, заједничким договором.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања кандидата за чланa Савета Регулатора се спроводи тако што, сваки од горе наведених овлашћених предлагача подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложени предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тач. 3) и 6) Закона, за члана Савета Регулатора и објавити је на интернет страници Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити листу кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора два члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:

1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:

-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења кандидата;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу кандидата;
-податке о образовању кандидата;
-податке о врсти и дужини радног односно стручног искуства кандидата, с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:

- уверење о држављанству кандидата;
- извод из матичне књиге рођених кандидата;
- уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
- диплома о стеченој високој стручној спреми кандидата;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци кандидата;
- писана изјава кандидата којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру овлашћеног предлагача у складу чланом 10. Закона;
- уверење о акредитацији универзитета у Републици Србији за овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 3) Закона;
- потврда Агенције за привредне регистре којом се доказује да је удружење регистровано најмање три године пре дана расписивања јавног позива, као и Статут удружења којим се доказује да се циљеви удружење остварују у области слободе изражавања и заштита деце, за овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 6) Закона;
- потврда којом се доказује да удружење има најмање три реализована пројекта у последње три године у областима слободе изражавања и заштита деце, за овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 6) Закона.

Наведени докази достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 - др. пропис) прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Имајући наведено у виду, потребно је да овлашћени предлагач, у образложеном предлогу два кандидата, наведе за коју се од предвиђених могућности кандидат опредељује, да ли да орган прибави податке о којима се води службена евиденција, или ће то учинити сам.

Рок за утврђивање листе кандидата као и листе организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тач. 3) и 6) Закона може бити продужен, у случају да се овлашћени предлагач определи да орган прибави податке о којима се води службена евиденција.

Рок за подношење пријава:

- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије“. Пријаве се могу доставити лично на Писарници Народне скупштине или путем препоручене поште.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве.

Све додатне информације могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa е-мејл адресе dana.gak@parlament.rs и vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.28. октобар 2021. године
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току