Јавни позив за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 Број: 02-602/21 од 6. априла 2021. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,


објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији је овлашћени предлагач надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако, што надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора и објавити је на интернет страници Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити Листу кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:
-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу;
-податке о образовању;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:
-уверење о држављанству кандидата;
-извод из матичне књиге рођених кандидата;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница (не старије од шест месеци);
-уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
-диплома о стеченој високој стручној спреми кандидата;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци кандидата;
-писана изјава кандидата којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
-писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру Одбора за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине у складу чланом 10. Закона.

Наведени докази достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је Јавни позив уручен Одбору за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Адреса на коју се подносе пријаве:
Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa е-мејл адресе dana.gak@parlament.rs и vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.

6. април 2021. године
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
четвртак, 15. април

Цео календар догађаја

Будите у току