Јавни позив за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електорнске медије - акредитовани унивeрзитети

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 Број: 02-2053/21 од 17. новембра 2021. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији је овлашћени предлагач универзитети акредитовани у Републици Србији, заједничким договором.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања кандидата за чланa Савета Регулатора се спроводи тако што овлашћени предлагач подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложени предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 3) Закона, за члана Савета Регулатора и објавити је на интернет страници Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити листу кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:

1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:

-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења кандидата;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу кандидата;
-податке о образовању кандидата;
-податке о врсти и дужини радног односно стручног искуства кандидата, с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:
- уверење о држављанству кандидата;
- извод из матичне књиге рођених кандидата;
- уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци);
- диплома о стеченој високој стручној спреми кандидата;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци кандидата;
- писана изјава кандидата којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру овлашћеног предлагача у складу чланом 10. Закона;
- уверење о акредитацији универзитета у Републици Србији.

Наведени докази достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 - др. пропис) прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Имајући наведено у виду, потребно је да овлашћени предлагач, у образложеном предлогу два кандидата, наведе за коју се од предвиђених могућности кандидат опредељује, да ли да орган прибави податке о којима се води службена евиденција, или ће то учинити сам.

Рок за утврђивање листе кандидата као и листе организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 3) Закона, може бити продужен, у случају да се овлашћени предлагач определи да орган прибави податке о којима се води службена евиденција.

Рок за подношење пријава:

- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“. Пријаве се могу доставити лично на Писарници Народне скупштине или путем препоручене поште.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве.

Све додатне информације могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa е-мејл адресе dana.gak@parlament.rs и vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.19. новембар 2021. године

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току