Листa кандидата, као и листa организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача за чланове Савета Регулаторног тела за елетронске медије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за културу и информисање
24. новембар 2020. године
Б е о г р а д

Одбор за културу и информисање je на Трећој седници, одржаној 24. новембра 2020. године, на основу члана 60. Пословника Народне скупштине и члана 9. став 1. тач. 1) и 8) Закона о електронским медијима (у даљем тексту Закон), a у складу са чланом 10. став 5. Закона, утврдио листу кандидата за члана Савета Регулаторног тела за елетронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора), као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, а које су предложили следећи овлашћени предлагачи:

-надлежни одбор Народне скупштине;
-цркве и верске заједнице.

I

Одбор је утврдио листу кандидата за члана Савета Регулатора, које сагласно члану 9. став 1. тачка 1) Закона, предлаже надлежни одбор Народне скупштине, а коју чине:

1.Оливера Зекић и
2.Милош Гајoвић.

II

Одбор је утврдио листу кандидата, које сагласно члану 9. став 1. тачка 8) Закона, предлажу цркве и верске заједнице, заједничким договором, а коју чине:

1. Александра Јанковић и
2. Снежана Миљковић.

Одбор је утврдио листу организација, које у складу са чланом 9. став 1. тачка 8) и чланом 10. Закона, заједно чине јединственог овлашћеног предлагача:

1.Српска православна црква;
2.Исламска заједница Србије;
3.Београдска надбискупија;
4.Јеврејска верска заједница;
5.Евангелистичка Хришћанска црква а.в. и
6.Словачка Евангелистичка црква а.в.

На основу члана 10. став 5. Закона о електронским медијима, листа кандидата за члана Савета Регулатора, као и листа организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, објављује се на веб презентацији Народне скупштине.

ПРЕДСЕДНИК
Сандра Божић, с.р.

Јавни позиви за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 број: 02-1674/20 од 4. новембра 2020. године,

Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији је овлашћени предлагач надлежни одбор Народне скупштине.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако што, посланичкe групe, односно самостални народни посланици заједно, подносe Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор), образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона, а водећи рачуна о равномерној територијалној заступљености кандидата.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора и објавити je на веб презентацији Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити листу кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:
-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења кандидата;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу кандидата;
-податке о образовању кандидата;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:

-уверење о држављанству кандидата;
-извод из матичне књиге рођених кандидата;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
-уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
-диплома о стеченој стручној спреми кандидата;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци кандидата;
- посланичке групе, односно самостални народни посланици заједно, дужни су да доставе писану изјаву кандидата кога предлаже, а којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру Одбора за културу и информисање у складу чланом 10. Закона.

Наведени докази достављају се у овереној фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен на веб презентацији Народне скупштине.

Предлози се подносе Одбору за културу и информисање, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa мејл адресу dana.gak@parlament.rs.

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 број: 02-1674/20 од 4. новембра 2020. године,

Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији је овлашћени предлагач цркве и верске заједнице, заједничким договором.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако, што овлашћени предлагач подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора, као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 8) Закона и објавити их на веб презентацији Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити листу кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:
-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења кандидата;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу кандидата;
-податке о образовању кандидата;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:
-уверење о држављанству кандидата;
-извод из матичне књиге рођених кандидата;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
-уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
-диплома о стеченој стручној спреми кандидата;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци кандидата;
- овлашћени предлагач је дужaн да достави писану изјаву кандидата кога предлаже, а којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру у складу чланом 10. Закона.

Наведени докази достављају се у овереној фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на веб презентацији Народне скупштине.

Адреса на коју се подносе пријаве:
Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.

Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa мејл адресу dana.gak@parlament.rs.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
недеља, 29. новембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току