РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за културу и информисање
16 Број: 02-104/20
10. фебруар 2020. године
Б е о г р а д

Сагласно члану 11. став 2. Закона о електронским медијима (у даљем тексту Закон), надлежна служба Народне скупштине обезбедила је наведеним организацијама, које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, простор за одржавање састанка, ради утврђивања заједничког предлога кандидата у Дому Народне скупштине, у Београду, Трг Николе Пашића 13, у сали III.

Састанак организације је одржан у понедељак, 10. фебруара 2020. године са почетком у 18,00 часова.

На састанак су позвани представници следећих организација:

1. Групација радиодифузије Удружења за креативну индустрију Привредне коморе Србије;
2. Удружење електронских медија Србије „ComNet“;
3. Друштво новинара Војводине;
4. Удружење новинара Србије.

Удружења издавача електронских медија и удружења новинара у Републици Србији су овластила по једног свог представника који је присуствовао одржаном састанку и заступао их приликом утврђивања коначног предлога два кандидата за члана Савета Регулатора.

Удружења издавача електронских медија и удружења новинара у Републици Србији утврдили су договором коначан предлог два кандидата за члана Савета Регулатора:

1. Биљана Ратковић Његован;
2. Вишња Аранђеловић.

ПРЕДСЕДНИК
Мирко Крлић, с.р.Листa кандидата и листа организација за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за културу и информисање
16 Број: 02-104/20
10. фебруар 2020. године
Б е о г р а д

Одбор за културу и информисање je на 37. седници, одржаној 10. фебруара 2020. године, на основу члана 60. Пословника Народне скупштине и члана 9. став 1. тач. 2) и 4) Закона о електронским медијима (у даљем тексту Закон), a у складу са чланом 10. став 5. Закона, утврдио листу кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора), као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, а које су предложили следећи овлашћени предлагачи:

- надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

- удружења издавача електронских медија и удружења новинара у Републици Србији.

I

Одбор је утврдио листу кандидата за члана Савета Регулатора, које сагласно члану 9. став 1. тачка 2) Закона, предлаже надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине и коју чине:

1. Слободан Цвејић;
2. Славиша Грујић.

II

Одбор је утврдио листу кандидата, које сагласно члану 9. став 1. тачка 4) Закона, предлажу удружења издавача електронских медија и удружења новинара у Републици Србији и коју чине:

1. Јакша Шћекић;
2. Александар Симић;
3. Биљана Ратковић Његован;
4. Вишња Аранђеловић.

Одбор је утврдио листу организација, које у складу са чланом 9. став 1. тачка 4) и чланом 10. Закона, заједно чине јединственог овлашћеног предлагача:

1. Групација радиодифузије Удружења за креативну индустрију Привредне коморе Србије;
2. Удружење електронских медија Србије „ComNet“;
3. Друштво новинара Војводине;
4. Удружење новинара Србије.

На основу члана 10. став 5. Закона о електронским медијима, листа кандидата за члана Савета Регулатора, као и листа организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, објављује се на интернет страници Народне скупштине.

ПРЕДСЕДНИК

Мирко Крлић, с.р.


Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 број: 02-104/20 од 22. јануара 2020. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији су овлашћени предлагачи:


- надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

- удружења издавача електронских медија чији чланови имају најмање 30 дозвола за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга и удружења новинара у Републици Србији од којих свако понаособ има најмање 500 чланова, a регистрована су најмање три године пре расписивања јавног позива, заједничким договором.

За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако, што сваки од наведених овлашћених предлагача подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора, као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 4) Закона и објавити их на веб-сајту Народне скупштине.

Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити предлог листе кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:
-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу;
-податке о образовању;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:
-уверење о држављанству;
-извод из матичне књиге рођених;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
-уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
-диплома о стеченој стручној спреми;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци;
- овлашћени предлагач је дужaн да достави писану изјаву кандидата кога предлаже, а којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру удружења у складу чланом 10. Закона;
- удружење издавача електронских медија треба да достави најмање 30 дозвола за пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга својих чланова, у складу са чланом 9. Закона;
- удружење новинара у Републици Србији треба да достави потврду да има најмање 500 чланова, у складу са чланом 9. Закона;
- потрeбно je да удружења доставе потврду Агенције за привредне регистре, којом се доказује да су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива.

Наведени докази достављају се у овереној фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава:
- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на веб-сајту Народне скупштине.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.
Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa мејл адресу dejan.jevtovic@parlament.rs.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
понедељак, 17. фебруар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току