Јавни позив за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије


     На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 83/14 и 6/16 – др. закон) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата за избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије, 16 број: 02-1759/17 од 16. јуна 2017. године, Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије,

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА
РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

чији је овлашћени предлагач:

- национални савети националних мањина, заједничким договором.

     За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет Регулатора) може се изабрати лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима (у даљем тексту: Закон).

     Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Савета Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

     Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година и може бити поново биран највише још једном.

     Члан Савета Регулатора не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређује сукоб интереса при вршењу јавних функција.

     Члан Савета Регулатора своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са Законом.

     Поступак предлагања чланa Савета Регулатора спроводи се тако, што организација која улази у круг организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача, подноси Одбору за културу и информисање (у даљем тексту: Одбор) образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, у складу са чланом 10. Закона.

    Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћеног предлагача, надлежна служба Народне скупштине утврдиће листу кандидата за члана Савета Регулатора, као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача из члана 9. став 1. тачка 7) Закона и објавити их на веб-сајту Народне скупштине.

     Одбор ће након спроведеног поступка, у складу са чланом 11. Закона, утврдити предлог листе кандидата за члана Савета Регулатора и доставити је Народној скупштини, ради избора члана Савета Регулатора.

Услови за кандидате:
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

Пријава садржи:
-име и презиме кандидата;
-датум и место рођења;
-адресу становања, број телефона и мејл адресу;
-податке о образовању;
-податке о врсти и дужини радног искуства, са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
-опис послова, које је кандидат обављао, у области које су од значаја за обављање послова Савета Регулатора.

Докази који су потребни уз пријаву:
-уверење о држављанству;
-извод из матичне књиге рођених;
-уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
-диплома о стеченој стручној спреми;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци;
- овлашћени предлагач је дужaн да достави писану изјаву кандидата кога предлаже, а којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона;
- писмени пристанак кандидата да прихвата кандидатуру удружења у складу чланом 10. Закона.

Наведени докази достављају се у овереној фотокопији и не могу бити старији од 6 месеци.

Рок за подношење пријава:

- рок за подношење пријава је 15 дана;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на веб-сајту Народне скупштине.
Адреса на коју се подносе пријаве:
     Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни позив за предлагање кандидата за члана Савета Регулаторног тела за електронске медије“.
      Надлежни одбор, неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве. Све додатне информације о Јавном позиву за предлагање кандидата за члана Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, нa мејл адресу dana.gak@parlament.rs.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Будите у току