Јавни позив за предлагање кандидата за избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије


     На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 83/14) и Одлуке о покретању поступка за предлагање кандидата и избор члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 16 Број: 13. октобар 2015. године


ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ
објављује јавни позив за предлагање кандидата за избор чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије, чији су овлашћени предлагачи:

1) Удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце;
2) Надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
3) Цркве и верске заједнице.


     За члана Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту Савет Регулатора) може бити бирано лице које испуњава услове прописане чланом 7. Закона о електронским медијима.

     Члан Савета Регулатора бира се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора (медијски стручњаци, економисти, правници, инжењери телекомуникација и сл.).

     Члан Савета Регулатора бира се на период од пет година.

     Исто лице може највише два пута бити бирано за члана Савета Регулатора.

     Члан Савета не може бити лице које обавља јавну, односно функцију у политичкој странци у смислу прописа којим се уређују правила у вези са спречавањем сукоба интереса при вршењу јавних функција.

     Овлашћени предлагач је дужан да Одбору за културу и информисање достави писану изјаву кандидата кога предлаже, а којом се потврђује да не постоје сметње за његов избор, прописане чланом 12. став 1. Закона о електронским медијима.

     Члан Савета своју дужност обавља самостално, по сопственом знању и савести, у складу са наведеним законом.

     Поступак предлагања чланова Савета Регулатора се спроводи тако што:

    1) Удружења чији су циљеви остваривање слободе изражавања и заштита деце, ако су регистрована најмање три године пре дана расписивања јавног позива, а имају најмање три реализована пројекта у овој области у последње три године, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива, достављају Одбору за културу и информисање образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора заједничким договором, у складу са чланом 11. Закона о електронским медијима.

    2) Надлежни одбор Скупштине Аутономне покрајине Војводине у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива доставља Одбору за културу и информисање образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора.

    3) Цркве и верске заједнице у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива достављају Одбору за културу и информисање образложен предлог два кандидата за избор члана Савета Регулатора заједничким договором, у складу са чланом 11. Закона о електронским медијима.

     Након спроведеног поступка за предлагање кандидата од стране овлашћених предлагача, Одбор за културу и информисање ће утврдити листу кандидата за три члана Савета Регулатора, као и листу организација које заједно чине јединственог овлашћеног предлагача у складу са чланом 10. став 5. Закона о електронским медијима и објавити је на веб-сајту Народне скупштине.

     Одбор за културу и информисање ће након спроведеног поступка у складу са чланом 11. Закона о електронским медијима, утврдити предлог листе кандидата за избор три члана Савета Регулаторног тела за електронске медије и доставити је Народној скупштини на усвајање.

     Услови за кандидате

1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова Регулатора;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Савета Регулатора.

     Пријава садржи:      - име и презиме кандидата;
                                        - датум и место рођења;
                                        - адресу становања и број телефона;
                                        - податке о образовању,
                                        - податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
                                        - опис послова које је кандидат обављао у области које су од значаја за обављање послова Регулатора.

     Докази који су потребни уз пријаву:      - уверење о држављанству;
                                                                           - извод из матичне књиге рођених;
                                                                           - уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
                                                                           - диплома о стеченој стручној спреми;
                                                                           - исправе којима се доказује радно искуство у струци.

     Наведени докази се достављају у овереној фотокопији.

     Јавни позив се објављује у “Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на веб-сајту Народне скупштине.

     Све додатне информације о јавном позиву за предлагање кандидата за чланове Савета Регулатора, могу се добити у Одбору за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, телефон 011/3200 621.

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
                                                                                                           Весна Марјановић, с.р.

П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Среда, 25. мај
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току