Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије"

На основу члана 29. став 5. Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС", бр. 83/14, 103/15, 108/16 и 161/20), тачке 2. Одлуке о правилима о спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ („Службени гласник РС”, број 132/14) и тачке 3. Одлуке о покретању поступка за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“, 16 број: 02-260/21 од 17. фебруара 2021. године,
Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ"

Програмски савет Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" (у даљем тексту: Програмски савет РТС-а) је саветодавни орган и има 15 чланова.

Мандат чланова Програмског савета РТС-а траје четири године и они не могу бити поново изабрани.

Поступак избора кандидата за чланове Програмског савета РТС-а се спроводи тако што:
- Кандидати који испуњавају услове прописане Законом о јавним медијским сервисима подносе своје пријаве Одбору Народне скупштине надлежном за област јавног информисања (у даљем тексту: Одбор);
- Кандидат за члана Програмског савета РТС-а бира се из реда стручњака у области медија и медијских посленика, научника, стваралаца у области културе и представника удружења чији је циљ заштита људских права и демократије;
- Чланови Програмског савета РТС-а не могу бити носиоци јавних и политичких функција, у складу са чланом 28. став 3. Закона о јавним медијским сервисима.

Услови за кандидате
1) држављанство Републике Србије;
2) пребивалиште на територији Републике Србије;
3) стечено високо образовање из области које су од значаја за обављање послова члана Програмског савета РТС-а;
4) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
5) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
6) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Програмског савета РТС-а.

Пријава садржи:
- име и презиме кандидата;
- датум и место рођења;
- адресу становања, број телефона и адресу електронске поште;
- податке о образовању;
- податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве;
- радна биографија са подацима о школској спреми, посебним областима знања и стручном усавршавању, подаци о радном искуству у областима медија, науке, културе, стваралаштва, људских права, подаци о ангажовању ван радног односа (уговор о делу и сл.).

Докази који су потребни уз пријаву:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница;
- уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
- диплома о стеченој високој стручној спреми;
- изјава кандидата да није носилац јавних и политичких функција.

Наведени докази се достављају у овереној фотокопији и не могу бити старији од шест месеци.

Рок за подношење пријава за конкурс:
- рок за подношење пријаве за конкурс је 21 дан;
- рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Народна скупштина Републике Србије, Одбор за културу и информисање, Београд, Краља Милана 14, са назнаком „за Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета РТС-а“.

Јавни конкурс се објављује у “Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине.

Одбор неће разматрати неблаговремене, непотпуне и пријаве увредљиве садржине, о чему ће обавестити подносиоца пријаве.

Све додатне информације о јавном конкурсу за избор кандидата за чланове Програмског савета РТС-а, могу се добити у Одбору за културу и информисање на мејл адресу dana.gak@parlament.rs и vladimir.dimitrijevic@parlament.rs.

19. фебруар 2021. године
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Будите у току