Јавни конкурс за избор члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

      На основу члана 140. ст. 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка за утврђивање предлога кандидата за избор члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 11 број 02-562/19 од 27. марта 2019. године


НАРОДНА СКУПШТИНА
ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ
И КОНТРОЛУ ТРОШЕЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА


оглашава јавни конкурс

за избор члана Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки      За члана Републичке комисије бира се лице које испуњава услове потребне за избор за судију основног суда, осим услова у вези са Правосудном академијом, и које има радно искуство од три године у области јавних набавки.
      Након спроведеног јавног конкурса, на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Народна скупштина бира члана Републичке комисије.
      Члан Републичке комисије бира се на период од пет година.
      За члана Републичке комисије исто лице може бити бирано највише два пута, под условом да није бирано за председника Републичке комисије.
Члан Републичке комисије не може обављати другу јавну функцију, вршити функцију у политичкој странци, нити обављати било коју другу функцију, службу, посао, дужност или активност која би могла утицати на његову самосталност у раду и поступању или која би умањивала његов углед или углед функције члана Републичке комисије.

      Општи услови:
      1) држављанство Републике Србије;
      2) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
      3) да није покренута истрага или подигнута оптужница;
      4) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Републичке комисије.

      Услови за избор члана Републичке комисије (члан 141. став 3. Закона о јавним набавкама):
      1) завршен правни факултет;
      2) положен правосудни испит;
      3) најмање три године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
      4) радно искуство од најмање три годинe у области јавних набавки.

      У изборном поступку провераваће се познавање области из делокруга рада Републичке комисије, оспособљеност за решавање предмета из делокруга Републичке комисије, вештина логичког и аналитичког резоновања, организационе способности, провера стручне оспособљености из области јавних набавки - увидом у податке из пријаве, тестирањем и разговором.

      Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

      Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, опис послова које је кандидат обављао у области јавних набавки, податке о стручном усавршавању, посебним областима знања и познавању страних језика.

      Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал уверења да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница и оригинал уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс не могу бити старији од шест месеци.

      Фотокопије које се прилажу уз пријаву морају бити оверене код јавног бележника.
      Исправе на страном језику се достављају у оригиналу или копији, са преводом овереним од стране судског тумача.

      Пријаве на јавни конкурс подносе се на адресу: НАРОДНА СКУПШТИНА, Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Трг Николе Пашића 13, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за избор члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки“.

      Пријаве се могу доставити лично или путем поште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији, оверени код јавног бележника, неће се разматрати.

      Све додатне информације о конкурсу могу се добити у Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Краља Милана 14, Београд, контакт телефон: 011/302-64-64 и e-mail: tijana.ignjatovic@parlament.rs

      Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине: www.parlament.rs.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
субота, 20. април
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току