Jавни конкурс за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

     На основу члана 140. ст. 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Одлуке о покретању поступка за утврђивање предлога за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 11 број 02-359/18 од 20. фебруара 2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ
И КОНТРОЛУ ТРОШЕЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

оглашава јавни конкурс

за избор четири члана Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

     За четири члана Републичке комисије бирају се лица која испуњавају услове из члана 141. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама.
     За најмање три члана Републичке комисије бирају се лица која испуњавају услове потребне за избор за судију основног суда, осим услова у вези са Правосудном академијом, и која имају радно искуство од три године у области јавних набавки (члан 141. став 3. Закона о јавним набавкама.).
     За једног члана Републичке комисије може се бирати лице које има стечено високо образовање из научне области правне, економске или техничко-технолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање пет година радног искуства на пословима јавних набавки, стечен сертификат за службеника за јавне набавке и које испуњава друге услове прописане за рад у државним органима (члан 141. став 4. Закона о јавним набавкама.).
     Након спроведеног јавног конкурса, на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Народна скупштина бира четири члана Републичке комисије.
     Чланови Републичке комисије бирају се на период од пет година.
    За члана Републичке комисије исто лице може бити бирано највише два пута, под условом да није бирано за председника Републичке комисије.
Члан Републичке комисије не може обављати другу јавну функцију, вршити функцију у политичкој странци, нити обављати било коју другу функцију, службу, посао, дужност или активност која би могла утицати на његову самосталност у раду и поступању или која би умањивала његов углед или углед функције члана Републичке комисије.

     Општи услови за све кандидате:
     1) држављанство Републике Србије;
     2) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
     3) да против њих није покренута истрага или подигнута оптужница.

     Услови за избор најмање три члана Републичке комисије (члан 141. став 3. Закона о јавним набавкама):
     1) завршен правни факултет;
     2) положен правосудни испит;
     3) најмање три године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита;
     4) радно искуство од најмање три година у области јавних набавки;
     5) стручност, оспособљеност и достојност за обављање функције члана Републичке комисије.

     Услови за избор које може да испуњава један члан Републичке комисије (члан 141. став 4. Закона о јавним набавкама):
     1) стечено високо образовање из научне области правне, економске или техничко-технолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање које је законом изједначено са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године;
     2) најмање пет година радног искуства на пословима јавних набавки;
     3) стечен сертификат за службеника за јавне набавке.

     У изборном поступку провераваће се поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање послова из делокруга рада Републичке комисије, стручнa оспособљеност из области јавних набавки и способност за примену правничког знања у решавању предмета из делокруга Републичке комисије и организационе способности - увидом у податке из пријаве, тестирањем и разговором.

     Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, опис послова које је кандидат обављао у области јавних набавки, податке о стручном усавршавању, посебним областима знања и познавању страних језика.

     Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оригинал уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; оригинал уверења да против кандидата није покренута истрага или подигнута оптужница; доказ о одговарајућој стручној спреми; доказ о положеном правосудном испиту; оверена фотокопија радне књижице; исправе којима доказује тражено радно искуство у струци (потврде, решења, други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), а за избор члана Републичке комисије на основу члана 141. став 4. Закона о јавним набавкама и сертификат за службеника за јавне набавке.

     Наведени докази достављају се у оригиналу или овереној фотокопији (осим доказа за које се захтевају оригинали) и не могу бити старији од шест месеци.

    Исправе на страном језику се достављају у оригиналу или копији, са преводом овереним од стране судског тумача.

    Пријаве на јавни конкурс подносе се на адресу: Народна скупштина, Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Трг Николе Пашића 13, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки“.

     Пријаве се могу доставити лично или путем поште. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати.

     Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања.

    Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на интернет страници Народне скупштине: www.parlament.rs

   Све додатне информације о конкурсу могу се добити у Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Краља Милана 14, Београд, контакт телефон: 011/3026-464; e-mail: ljiljana.zivkovic@parlament.rs

   Jавни конкурс за избор четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки објављен је на интернет страници Народне скупштине 22. фебруара 2018. године.


П У С Ч П С Н
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Недеља, 18. март
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току